Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepasbaarheid:    De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.  

2. Inkoopvoorwaarden:    In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

3. Afspraken:    Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.  Indien orders niet geheel kunnen worden uitgeleverd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden.  Door het eenvoudig verstrekken van een order aan verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. Offerte:    Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz.  welke verkoper verstrekt in katalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.  Toezending van katalogi en / of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

5. Levertijden:    Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop voorbehouden.  Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.  

Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij die order door koper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd.  

Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor bestelde goederen, zonder opgaaf van redenen onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen.  De hierdoor ontstane inkassokosten komen voor rekening van de koper.  

6. Overmacht:    overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering. 

7, Reklamaties:    Reklamaties dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend.  Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.  Indien de reklamaties gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereklameerde goederen terug te nemen en daarna te te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te krediteren voor ten hoogste de faktuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.  Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

8. Gebreken:    Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane materiële of lichamelijke schade.

9. Garantie:    Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke reklamatie binnen de vijf dagen na ontvangst aan verkoper werd geadresseerd.

10. Prijsverhoging:    Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

11. Risiko:    De goederen reizen voor risiko van de verkoper.

12. Eigendomsvoorbehoud:    De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.  In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd sommatie en / of ingebrekestelling.

13. Intresten.  Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingskondities.  Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de faktuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.  Inkassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

14. Kompensatie:    De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden.

15. Schadebeding:    De koper die in gebreke blijft de faktuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de koper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 37,18 Euro.  Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

16. Annulatie:    Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de geannuleerde order, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen.

17. Retouren:    Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoord-bevinding.  Alle goederen welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franko te worden verzonden.

18. Opeisbaarheid:    De niet-betaling op haar vervaldag van één faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

19. Uitdrukkelijk ontbindend beding:    Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

20. Rechtbank:    Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN.  Indien de betwisting tot de bevoegdheid van de heer Vrederechter behoort is deze van het zevende kanton Antwerpen uitsluitend bevoegd.  De Belgische wetgeving is van toepassing.

21. Munt:     De faktuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.